Skip to main content

Vereniging

 
De turnregels van HT'35 :

1. Plezier in sporten staat voorop.
2. Je bent op tijd en in turnkleding op de training aanwezig.
3. We hebben respect voor elkaar en voor de materialen die we gebruiken. Verbaal en fysiek geweld, pesterijen, beledigingen en (seksuele) intimidatie worden niet geaccepteerd.
4. Als er iets stuk gaat, meld je dit bij de verenigingscoördinator.
5. Respecteer de privacy in de kleedkamer en ieders eigendommen. Neem na een training je spullen mee naar huis en laat de kleedkamer netjes achter.
6. Afmelden doe je tijdig en liefst persoonlijk bij je train(st)er.
7. Je hebt respect voor ieder zijn ‘kunnen’. Help en steun elkaar tijdens trainingen en wedstrijden.
8. Ouder(s) en verzorger(s) hebben respect voor elkaar, de turn(st)ers en trainers. Zij verstoren de training niet.
9. De train(st)er van de eigen groep is het eerste aanspreekpunt voor ouder(s) en verzorger(s). Wacht bij problemen niet af, maar maak het bespreekbaar.
10. Een ieder houdt zich aan de officiële gedragsregels voor de gymnastieksport, zoals die zijn vastgesteld door de KNGU en die hieronder zijn toegelicht:

Gedragsregels seksuele intimidatie
HT’35 confirmeert zich uiteraard aan de door KNGU opgestelde gedragsregels seksuele intimidatie. Zie voor de actuele regels: H7-Gedragsregels-23042020.pdf
(dutchgymnastics.nl) 


>> AVG verklaring
>> Beleid ongewenste omgangsvormen HT'35


Turnvereniging HT'35 is een actieve, levendige vereniging in Helmond die op allerlei fronten hard aan de weg timmert. Op turnwedstrijden, bij sportieve evenementen, bij demonstratie-activiteiten, vaak komt u leden van HT'35 tegen, die hieraan hun bijdrage leveren.

Dit heeft uiteindelijk geleidt tot de uitreiking van de eerste IKGym-keurmerken door Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) op 05 november 2005. Daarmee voldoet een gymnastiekvereniging aan basiskwaliteitseisen. HT'35 uit Helmond, Sparta Brummen en ESV Elspeet zijn de eerste verenigingen die het kwaliteitslabel hebben ontvangen. Zij hebben meegedaan aan een pilot die sinds 2003 liep bij de KNGU.

Deelname aan het IKGym-project had voor HT'35 als doel om het beleid te richten op de mogelijkheden in de toekomst. Een van de speerpunten in dit toekomstig beleid is het handhaven c.q. uitbreiden van een hoog turnniveau in Helmond. Het realiseren van een permanente opstelling van de turntoestellen hoort hier bij. Al jaren is het bestuur van HT'35 in overleg met de gemeente over oplossingen op dit gebeid. Misschien dat deze kwaliteitscertificering kan bijdragen aan een kwaliteitsimpuls in de accommodatie voor turnen. De ontwikkeling in techniek, toestellen en eisen bij wedstrijdurnen is zodanig dat dit niet meer mogelijk is in een standaardgymzaaltje. De vereniging heeft ambitieuze ideeën en plannen en zij wil zeker ook voor de toekomst in Helmond op hoog niveau blijven presteren.

IKGym staat voor Integrale Kwaliteitszorg Gymnastiek. Doel is de kwaliteit van de gymnastiekvereniging van zowel het management als het lesaanbod in kaart te brengen. Met het uitreiken van de eerste drie kwaliteitslabels loopt de KNGU vooruit op de nieuwe Sportnota van het Ministerie van VWS. Die zegt daarin dat in 2010 het keurmerk voor de moderne sportvereniging bij 25 procent van de verenigingen ingevoerd moet zijn.

Met IKGym wordt een vereniging gestimuleerd om de kwaliteit te verbeteren. Een vereniging die het kwaliteitslabel draagt, voldoet daarmee aan basiskwaliteit.

Het kwaliteitslabel wordt overigens geen verplichting voor de gymnastiekverenigingen. Wel kan er mee worden aangetoond dat de club actief is om de kwaliteit binnen de verenigingen te verbeteren. Toekomstgericht kan het IKGym instrument bijvoorbeeld wel een bepaalde voorwaarde zijn, als een gymnastiekvereniging zich specifiek wil richten op een bepaald onderdeel of een opleidingspunt wil worden voor trainers en lesgevers.

Het certificaat is een kroon op een geslaagd lustrumjaar, want HT'35 verzorgt inmiddels 70 jaar turn- en gymlessen voor jongen, meisjes, damer, heren en kleuters in Helmond. Er zijn mogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen, waarbij overal deskundige leiding is. Op dit moment zijn er ruim 450 leden die wekelijks lessen volgen op verschillende locaties in Mierlo-Hout, Stiphout en Brandevoort. De vereniging is aangesloten bij de KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie.

De van oorsprong Houtse Turnvereniging werd in 1935 opgericht voor jongens en heren. Vanaf 1946 werd hieraan een damesafdeling toegevoegd. Tot de jaren '60 werden er op turngebied vele goede resultaten behaald bij zowel de dames als de heren. Vele kampioenstitels volgden, zowel  voor de diverse ploegen, als ook individueel. Ook na een tweetal fusies van de turnbonden, waardoor de regio verdubbeld werd, draait HT nog steeds aan de wedstrijdtop van de regio mee.
Tegenwoordig geven de vele trainers en trainsters les in verschillende gymzalen in Helmond: in de wijken Mierlo-Hout, (2 plaatsen) Stiphout, Brandevoort en Rijpelberg. Het aanbod vindt op wisselende dagen van de week plaats. Zie daarvoor het schema elders op de website.

Ereleden
Onze vereniging bestaat al ruim 80 jaar.. We hebben leden, maar daarnaast is er vanwege de jarenlange taken en functies, ook een aantal personen benoemd tot ‘erelid’ van onze vereniging:
Monique van Ekert, Tonnie v.d. Heijden, Henny van Heijster, Rita van Hoof, Mario Janssen, Ine Zijderveld en Paul Zijderveld.
Wedstrijdturnen
Op wedstrijdniveau draait HT'35 al jarenlang op hoog niveau mee in de regio.  En individueel worden zelfs op landelijk niveau jaarlijks prestaties van formaat geleverd.
Vele kampioenstitels voor de diverse ploegen en ook individueel zijn en worden er behaald.
Voor de meisjes en dames zijn er wedstrijdgroepen die zowel op regionaal als nationaal niveau turnen, tegenwoordig verdeeld in vier divisies.
Sinds de zomer van 2009 maken alle wedstrijdturners en –turnsters gebruik van het fantastisch geoutilleerde Helmondse Turncentrum. Dit is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen Janssen & Fritsen BV, de gemeente Helmond en de turnverenigingen van Helmond. HT heeft hierin de kartrekkersrol vervuld omdat zij als grootste Helmondse turnvereniging met de grootste wedstrijdafdeling al jaren voorvechter van een permanente turnaccommodatie in Helmond was. Dankzij een samenwerkingsovereenkomst tussen de turnverenigingen, kunnen ook de andere turnverenigingen gebruik maken van deze fantastische faciliteiten.
Omdat het centrum gehuisvest is in de voormalige showroom van Janssen & Fritsen, zijn alle toestellen, ondergronden enz. enz. van de allerbeste kwaliteit en altijd up-to-date.


Recreatie-turnen / gymnastiek; diverse mogelijkheden
Naast het turnen als wedstrijdsport zijn er binnen HT'35 allerlei turn-, gym- en trimmogelijkheden op recreatief gebied op diverse plaatsen. Dus iedereen die het fijn vindt om in een gezellige groep aan beweging, gymnastiek of turnen te doen kan bij deze vereniging terecht!
Zo zijn er bijvoorbeeld ook 55+groepen actief en kleuters vanaf 3 jaar... (lesrooster)

Kleuters
Bij kleuters komen spelenderwijs alle grondvormen van bewegen aan bod, zoals springen, zwaaien, klimmen en klauteren, duikelen, gooien en vangen.
In verschillende aanbiedingsvormen met zowel groot als klein materiaal leren kleuters zo hun evenwicht bewaren, krijgen ze inzicht in ruimte, afstand en snelheid.

Activiteiten
Naast de wekelijkse lessen worden er door de vereniging ook diverse andere activiteiten voor de leden georganiseerd. Zo is er jaarlijks een spetterend jeugd-turnkamp, speeltuinmiddag, St. Nicolaas vieringen en ook de clubkampioenschappen voor alle leden zijn steeds weer een hoogtepunt.

Opleiding
Er is binnen de vereniging veel aandacht voor opleiding en scholing van kader. Enthousiaste leden kunnen deelnemen aan opleidingen op velerlei gebied, zoals assistentleidster, verenigingsleid(st)er, aerobic-instructeur, etc.
Bent U hierin geïnteresseerd? Neem contact op met het secretariaat.